سال 1382

بدون دیدگاه
سال 1382 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر مريم ...

سال 1379

بدون دیدگاه
سال 1379 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر پروانه ...

سال 1377

بدون دیدگاه
سال 1377 کنگره و انتخابات در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر پروانه وثوق ...

سال 1375

بدون دیدگاه
سال 1375 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، آقاي دكتر رضا معظمي، آقاي دكتر محمد ...

سال 1372

بدون دیدگاه
سال 1372 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، آقاي دكتر غلامرضا خاتمي، ...