چهل و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

چهل و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

مرکز برگزار کننده: انجمن پزشکان کودکان ایران 

دبیر علمی: خانم دکتر کتایون خاتمی 

امتیاز باز آموزی: 36

دریافت برنامه تفصیلی همایش از طریق دانلود فایل ضمیمه امکانپذیر می باشد.

۱. آقای دکتر فرید ایمان زاده ۲. آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز ۳. آقای دکتر امیر بهاری ۴. آقای دکتر منصور بهرامی ۵. آقای دکتر غلامرضا خاتمی ۶. خانم دکتر کتایون خاتمی ۷. آقای دکتر مهدی سالک ۸. آقای دکتر حامد شفق ۹. آقای دکتر رضا شمشیربند ۱۰. آقای دکتر سید حسین فخرایی

۱. آقای دکتر غلامرضا خاتمی ۲. آقای دکتر منصور بهرامی ۳. آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز ۴. خانم دکتر کتایون خاتمی ۵. آقای دکتر حامد شفق ۶. آقای دکتر امیر بهاری ۷. خانم مریم ملایی ۸. خانم زهرا جوهری ۹. آقای خالق حمزه وی ۱۰. خانم نسرین مهران مهر (موسسه توانمندسازان کیمیا دانش)

کودکان-تخصص

عفونی اطفال-فوق تخصص

خون و سرطان اطفال-فوق تخصص

غدد اطفال-فوق تخصص

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده-دکتری حرفه ای

پزشکی عمومی-دکتری حرفه ای

طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان -فوق تخصص

نوزادان-فوق تخصص

گوارش اطفال-فوق تخصص

کلیه اطفال-فوق تخصص

ریه اطفال -فوق تخصص

قلب اطفال-فوق تخصص

روماتولوژی اطفال -فوق تخصص

اعصاب اطفال-فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی بالینی -فوق تخصص

جراحی اطفال-فوق تخصص

 ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ از ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۰۷ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۱۳ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۰ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۱ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۷ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۳ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۴ از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

شرکت کنندگان در رویداد