سال 1391

بدون دیدگاه
سال 1391 کنگره و انتخابات در کتابخانه ملی تهران برگزار شد:آقای دکتر غلامرضا خاتمی، آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز، آقای ...

سال 1388

بدون دیدگاه
سال 1388کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر غلامرضا خاتمی، آقاي دكتر سيد محمدرضا بلورساز ...

سال 1384

بدون دیدگاه
سال 1384 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر مريم ...

سال 1382

بدون دیدگاه
سال 1382 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر مريم ...

سال 1379

بدون دیدگاه
سال 1379 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر پروانه ...

سال 1377

بدون دیدگاه
سال 1377 کنگره و انتخابات در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر پروانه وثوق ...

سال 1375

بدون دیدگاه
سال 1375 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، آقاي دكتر رضا معظمي، آقاي دكتر محمد ...

سال 1372

بدون دیدگاه
سال 1372 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، آقاي دكتر غلامرضا خاتمي، ...