جلسه انجمن متخصصین کودکان

بدون دیدگاه
جلسه انجمن متخصصین کودکان، یکشنبه 7 مرداد در بیمارستان کودکان مفید با عنوان "ترومبوسیتوپنی " برگزار می گردد. سخنرانان: دکتر ...