جلسه اسفند ماه 93

بدون دیدگاه
یکشنبه 3 اسفند ساعت 11:30: اعضای پانل: دکتر عباسمدنی، دكتر حسين فخرايي، دكتر ابوالفضل افجه، دكتر معصومه محكم، دكتر ...