جستجو کردن
Close this search box.

مودت نامه

انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

پزشکان کودکان براساس سوگند پزشکی خود متعهد به کاستن از درد و رنج کودکان بیمار و خانواده آنان می باشند.
کودکان اغلب زبان بیان مشکلات متعدد خود را نداشته و کشف علت و درمان ناخوشی های آنها نیازمند صرف وقت بیشتر و دقت کافی می باشد.
الزام و التزام حرفه مندان، به رعایت اصول اخلاق حرفه ای یک فرایند نیازمند انگیزه و شفقت و نیز استیفای حقوق طرفینی می باشد.
نا ترازی حق الزحمه (تعرفه) پزشکان با زحمات آنها و هزینه های جاری به مصداق «تکلیف مالایطاق» با فرسوده کردن تدریجی جسم و روان، ناخواسته میدان عمل بر مدار علم و اخلاق را محدود کرده و آنها را در تنگنای تعارضات حقوقی قرار داده که خود ضمن آنکه در تضاد با اصول بنیادین اخلاقی است به تبع اولی، سلامتی مردم را تحت تاثیر قرار داده که خود نقض غرض محسوب می گردد.
 بدیهی است در هنگامه تعارض بین هنجارهای قانونی و اخلاقی عمل براساس اصول علمی و اخلاق حرفه ای و صحبت صریح و شفاف در مورد تعرفه با مراجعینی که از سر اعتماد و به امید رسیدگی کامل مراجعه نموده اند شرافتمندانه تر از فروکاستن از کمیت و کیفیت رسیدگی برای رفع تکلف تحمیل شده می باشد.
  با توجه به موارد ذکر شده ما جمع پزشکان کودکان امضاکنندگان ذیل با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی اجتماعی و مشورت های کارشناسی ارقام زیر را جهت حداقل تعرفه شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ معقول و منطقی دانسته و اعلام می نماییم.

۱- ویزیت متخصص کودکان: 3.000.000 ریال

۲- ویزیت فوق تخصص کودکان: 4.000.000 ریال

“رعایت حال افراد کم بضاعت همواره مدنظر قرار گیرد”

لطفا با ورود به لینک زیر مودت نامه را امضاء فرمایید.

مودت نامه